Równowaga

Urlop macierzyński

1 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dzięki temu z rocznego urlopu macierzyńskiego będą mogły korzystać wszystkie kobiety, które  urodziły w 2013 r. (wcześniej ustawa nie obejmowała „matek I kwartału”).

W ustawie zachowano urlop macierzyński w dotychczasowym wymiarze (do 24 tygodni), ale wprowadzono dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także nową instytucję, tj. urlop rodzicielski. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Co należy zrobić, aby skorzystać z rocznego urlopu rodzicielskiego?

Są dwie możliwości:

a) złożenie pracodawcy na co najmniej 14 dni przed przewidywaną datą porodu pisemnego wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo

b) złożenie pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem dodatkowego urlopu macierzyńskiego pisemnego wniosku o udzielenie takiego urlopu, a następnie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego - pisemnego wniosku o udzielenie takiego urlopu.

Młoda matka może wybrać, czy chce korzystać z półrocznego urlopu macierzyńskiego czy rocznego – rodzicielskiego. Decyzja ta ma wpływ na wielkość otrzymywanego w tym czasie świadczenia. I tak:

Decydując się na urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński (łącznie do 26 tygodni), otrzymamy, tak jak obecnie, 100% podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego (kolejne 26 tygodni) następującego po tym okresie wynosić już będzie już 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli przed porodem zdecydujemy się na korzystanie z urlopu rodzicielskiego, to przez cały okres urlopu związanego z urodzeniem dziecka będzie nam przysługiwał zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

W trakcie trwania urlopu związanego z urodzeniem dziecka mama może z niego zrezygnować i wrócić wcześniej do pracy. Wówczas otrzyma wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiary zasiłku do 100%.

Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać także ojciec. Zgodnie z ustawą bowiem, urlop ten (w wymiarze do 26 tygodni), będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których każda nie będzie być mogła krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Rodzice zatem decydują, kto z nich skorzysta z urlopu w pełnym wymiarze, lub jak podzielą go między siebie.

Czy z rocznego urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać wyłącznie kobiety zatrudnione na umowę o pracę czy także te pracujące na umowę o dzieło i umowę zlecenie?

Rozwiązania dotyczące zasiłków macierzyńskich, dotyczą zarówno pracowników, jak i pozostałych osób, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub które do tego ubezpieczenia przystąpiły dobrowolnie. Mogą z nich zatem skorzystać matki zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, jeśli zdecydowały się dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło nie mają takiej możliwości.Tekst: Klara Sołtan - Kościelecka

Kategoria: Równowaga

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

penis dlonierece radosc z brzucha

Inspiracje